Find din billige skiferie her
Ændre børns alder
Du kan også kontakte os på 97 32 44 40

Rejsebestemmelser OnlineSki

Gælder rejser bestilt fra og med 24. marts 2022

OnlineSki formidler skiferie på vegne af SkiTravelGroup AG på følgende nedenstående betingelser.

OnlineSki er teknisk rejsearrangør og registeret hos Rejsegarantifonden som medlem nr. 1226.

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem OnlineSki (i det følgende rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende den rejsende), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven. (lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

1. Aftaleindgåelse

1.1 Indgåelsen

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbuddet accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen udgør en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

Tilbuddet accepteres af den rejsende, når denne foretager betaling på rejsearrangørens hjemmeside. Forinden er den rejsende forpligtet til at læse disse rejsebetingelser på rejsearrangørens hjemmeside og har dermed accepteret betingelserne. Ydermere har den rejsende ved tilkendegivelse i en ”klik af” boks modtaget og accepteret disse rejsebetingelser.

Rejsearrangøren kan ved tydelig tilkendegivelse over for den rejsende bestemme, at aftalen først anses for indgået ved den rejsendes rettidige indbetaling af rejsens pris eller depositum, som angivet i rejsens pris. Den rejsende har forinden modtaget disse almindelige betingelser.

1.2 Rejsedokumenter

Rejsearrangøren fremsender inden eller efter aftales indgåelse uden unødig forsinkelse rejsedokumenterne (eks. et rejsebevis, en ordrebekræftelse, en faktura og/eller en rejseplan) til den rejsende.

Fremsendelse af rejsebevis samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren foregår på den e-mail eller telefonnummer, som den rejsende har oplyst i forbindelse med aftalens indgåelse.

Hvis den rejsende ikke modtager rejsebevis inden 3 dage, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren.

Den rejsende har pligt til at gennemgå rejsebeviset og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3) og straks reagere overfor rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

2. Pris og betaling

2.1 Pris

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, den rejsende har købt hos rejsearrangøren.

På destinationen kan der forekomme opkrævning af depositum, lokale gebyrer, slutrengøring, entreer og afgifter som det ikke er mulig at opkræve ved aftalens indgåelse.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes rejsebevis. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos den rejsende, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

2.2 Betaling

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 6.2, såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglede betaling.

Hvis ikke andet er angivet, så skal depositummet og evt. afbestillingsforsikring betales senest 7 dage efter bestilling af rejsen. Depositum for rejsen udgør 1.700,- kr. pr. person for en vinterrejse og 1.000,- kr. pr. person for en sommerrejse.

Ved bestilling af pakkerejse med rutefly, udgør depositummet 1700,- + flybillettens pris.

Betaling af restbeløbet skal ske senest 60 dage før afrejse.

Ved bestilling senere end 60 dage før afrejse skal hele rejsens pris indenfor 3 dage. Rejsens pris skal dog altid være slutbetalt før afrejse. Overholde betalingsfristen ikke har rejsearrangøren ret til at annullere rejsen uden varsel.

Betaling sker via det link der er påført rejsebeviset via Visa, Mastercard eller ved overførelse fra webbank via FI kode påført billetten.

Ved betaling fra udlandet overføres til SkiTravelGroup AG SWIFT nr. SPNODK22, IBAN DK4498738730036354. A

Alle priser er oplyst i DKK.

3. Afbestillings- og rejseforsikring

Vi opfordrer samtlige af vores gæster til at tegne en afbestilling og rejseforsikring. Vilkår for rejseforsikring og afbestillingsforsikring kan du læse mere om på www.onlineski.dk
Afbestillingsforsikring skal altid tilkøbes sammen med bestilling af rejsen og kan ikke tilkøbes når der er indbetalt depositum.
Rejsearrangøren formidler forsikringer for forsikringsselskabet Gouda.
For alle rejsende til Italien er det lovpligtig for alle skiløbere at have en ansvarsforsikring. Denne kan du enten have i din indboforsikring eller via din rejseforsikring. Det er den rejsendes eget ansvar at sikre at forsikringen er tegnet inden afrejse til Italien. Hjemmeboende børn hører under forældrenes forsikring.

4. Den rejsendes generelle pligter

4.1 Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer).

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævende vaccinationer.

Rejsearrangøren oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om pas og visumkrav. Rejearrangøren oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Den rejsende kan kontakte rejsearrangøren for yderligere information om disse regler.

Rejsearrangørens oplysninger om pas og visumkrav til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå, således at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet på www.um.dk og www.ssi.dk

4.2 Bevægelseshæmmede personer

Det vil fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Den rejsende kan desuden før aftalens indgåelse anmode rejsearrangøren om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver rejsearrangøren alle nødvendige og relevante oplysninger om den rejsendes behov.

4.3 Navne på rejsedokumenter

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarlig.

4.4 Rettidigt fremmøde

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis den rejsende ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den rejsende kontakte rejsearrangøren. Ved den rejsendes manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller rejsearrangøren vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Den rejsende skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Den rejsende er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis den rejsende må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Den rejsende skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst den rejsende individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten rejsearrangøren, repræsentanter for denne eller rejsearrangørens underleverandører.

Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gate ændringer sker ofte og er uden for rejsearrangørens kontrol. Den rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor rejsearrangøren.

4.5 Ordensbestemmelser

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.6 Manglende efterlevelse

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

5. Ændring af den indgåede aftale

5.1 Overdragelse af pakkerejsen

Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person (navneændring) mod et gebyr på DKK 500,-. Meddelelse om overdragelse skal gives til rejsearrangøren på et varigt minimum senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at den rejsende mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår.

I den forbindelse henledes den rejsendes opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt ("non refundable"-billetter).

Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

5.2 Prisændringer

Rejsearrangøren kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:

• prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,
• skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret ileveringen af pakkerejsen,
• valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

Ved ændringer i rejsens pris underretter rejsearrangøren den rejsende om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske på et varigt medium og senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8% af pakkerejsens pris, vil den rejsende være berettiget til at hæve aftalen.

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. Rejsearrangøren har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

5.3 Den rejsendes ændringer af pakkerejsen

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører.
Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Ændringer i evt. tilkøb som skileje, skiskole, liftkort kan ikke ændres og annulleres 7 dage før afrejse.

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

5.4 Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse

5.4.1 Uvæsentlige ændringer

Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

5.4.2 Andre ændringer

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

• foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
• eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som rejsearrangøren har accepteret at levere,
• eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%

har den rejsende følgende rettigheder:

• den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
• eller hvis rejsearrangøren tilbyder det, kan den rejsende deltage i en erstatningsrejse.

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsendes skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

6. Aftalens ophør

6.1 Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager
personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2 Afbestilling af pakkerejsen

6.2.1 Normale afbestillingsvilkår

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgåelse skriftlige har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser.

• Ved afbestilling senest 60 dage før afrejsedagen mister den rejsende det opkrævede depositum samt evt.afbestillingsforsikring.
• Sker afbestilling senere end 60 dage før afrejsedagen og senest 14 dage før det i rejsedokumenterne anførte afgangstidspunkt, har rejsearrangøren ret til at beregne sig DKK 50% af rejsens totale pris samt indbetalt depositum.
• Sker afbestilling senere end 14 dage før afrejsen, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 100% af rejsens totalpris i afbestillingsgebyr. Her er det ikke muligt at fratrække del-elementer af rejsen eks. (eks. liftort, skiskole, skileje).

Den rejsende kan på anmodning få en begrundelse for afbestillingsgebyrets størrelse.

6.2.2 Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen
eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv.
Se www.um.dk og www.ssi.dk

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.

For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

6.2.3 Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

6.3 Rejsearrangørens opsigelse

6.3.1 Opsigelse på grund af manglende tilslutning

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvor mange antal deltagere, der minimum skal være eller en mindste belægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt hvornår dette antal senest skal være opnået inden rejsens påbegyndelse.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsearrangøren ansvarsfrit opsige aftalen ompakkerejsen. Rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end

• 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over seks dage,
• 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem to og seks dage, eller
• 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under to dage.

6.3.2 Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Rejsearrangøren kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

7. Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, dennes guide på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis rejsearrangørens guide eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren.

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens medarbejdere og/eller underleverandører på stedet –f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelsen af kompensation.

Rejsearrangøren yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på indkvartering, herunder midlertidig afbrydelse af fx varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt ude af drift på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejde. Endelig afskriver rejsearrangøren sig ethvert ansvar for oplysninger, der findes i hotellernes egne brochurer. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, der bortkommer fra hotellets deponeringsboks el. lign.

8. Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

• Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
• Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
• Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

• Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
• Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
• Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
• Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte "værdigenstande" erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

• Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
• Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
• Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
• Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

9. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.

Den rejsende kan klage til info@onlineski.dk

10. Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til rejsearrangøren oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har rejsearrangøren ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

11. Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejsearrangørens e-mail adresse er til brug herfor info@onlineski.dk

13. Rejsende under 18 år

Hvis du er under 18 år – og skal rejse med OnlineSki, uden dine forældre – skal vi have dine forældres samtykke i form af en underskrift.

14. Aktiviteter og arrangementer på rejsemålet

Rejsearrangøren kan ikke holdes ansvarlig for eks. lukning af hele eller dele af et skiområde som følge af for lidt eller for meget sne, lavinefare, blæst eller lignende. Derfor kan der heller ikke refunderes penge i sådanne tilfælde. Alt færdsel og deltagelse i arrangementer sker altid på eget ansvar.
Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for restriktioner på restauranter, butikker, afterski grundet lokale myndigheders tiltag.

15. Indkvartering

Værelserne/lejligheden kan forventes at være til rådighed efter kl. 15.00 på ankomstdagen. Den rejsende bedes typisk forlade værelset/lejligheden inden kl. 10.00 på afrejsedagen.

På enkelte hoteller/resorts kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettiger til refusion. På mange indkvarteringer tilbydes der gratis WI-FI – vær dog opmærksom på at forbindelsen ofte kan være ustabil. Svingende kvalitet i internetforbindelse giver ikke anledning til refusion.

Hvis den rejsende har booket et værelse med opredninger og disse ikke anvendes har hotellet eller rejsearrangøren ret til at ændre værelsestypen inden ankomst. Har du fx bestilt et dobbeltværelse med 1 opredning og I kun er 2 personer på billetten forbeholder arrangøren sig ret til at ændre til et dobbeltværelse uden opredninger. Dette sker uden varsel. Ønsker den rejsende at råde over opredninger skal der betales for disse.

Helpension (1/1) starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med frokost på afrejsedagen fra rejsemålet. Halvpension (1/2) starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet. Dette vil altid fremgå af billetten.
Kvartpension (1/4) starter med morgenmad på opholdets andendag og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet.

Flygæster, der flyver om aftenen og ankommer sent, må ikke påregne, at der serveres aftensmad på hotellet. Busgæster må ikke påregne, at der serveres morgenmad på hotellet på ankomstdag, medmindre det særskilt er bestilt og betalt og fremgår af billetten.

Eventuelle ønsker omkring bestemte lejligheder/hotelværelser, beliggenhed, placering af værelser ved siden af hinanden vil rejsearrangøren altid forsøge at opfylde. Dette kan dog aldrig garanteres.

16. Fortrolighedspolitik

Der videregives ikke information om kortholder, rejsebestiller og medrejsende til 3. part – medmindre det er nødvendigt for levering af produktet. Skiudlejning, flyselskab, hotel o.lign.

17. Glemte sager

Ved henvendelse beskrives det mistede, hvorefter rejsearrangøren vil iværksætte en eftersøgning. Findes det mistede, sendes det hurtigst muligt pr. efterkrav.

18. Fremsendelse af serviceinformation

Ved køb af en skirejse hos OnlineSki, giver du automatisk vores serviceafdeling lov til at sende dig 2-3 mails før din rejse og 3-5 sms’er under din rejse.

Det hele er for at give dig en bedre oplevelse.

OBS. Dette gælder ikke nyhedsbreve.

19. Kontraktindgåelse

SkiTravelGroup AG, Baarerstrasse14,6300 Zug, Schweiz er rejsearrangør af de af OnlineSki A/S, Vasevej 37, 6960 Ringkøbing. Telefonnr. 97 325 325. Email: info@onlineski.dk CVR nr. 20898909 formidlede rejser og aftalen om rejsen indgås således direkte mellem rejsearrangør og kunde på ovenstående betingelser.

Forbehold Der tages forbehold for tastefejl

97 32 44 40 Min billet
OnlineSki